Obciążenie rachunku z tytułu transakcji dokonanych poza granicami kraju następuje w złotych polskich po otrzymaniu z MasterCard lub Visa (zależnie od organizacji, z którą wydano kartę) rozliczenia transakcji. Jeżeli dokonywana jest transakcja poza granicami kraju w euro, kwoty transakcji w euro (EUR) przeliczane są na złote polskie (PLN) w dniu rozliczenia transakcji przez Centrum według kursu sprzedaży dewiz Banku Zachodniego WBK SA z tego dnia. Transakcje dokonywane poza granicami kraju w walutach innych niż euro (EUR), są najpierw przeliczane na euro (EUR) według kursu stosowanego przez MasterCard/Visa obowiązującego w dniu przedstawienia transakcji do rozliczenia przez instytucję, w której transakcja została dokonana, a następnie przeliczane są na złote polskie (PLN). Przy przewalutowania stosowana jest opłata, wskazana w Tabeli opłat i prowizji.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
DALEJ

Oferta Banku Menu