Zależy nam, żeby być zaufanym partnerem dla naszych klientów korporacyjnych. Cenionym za szybkość, elastyczność i niezawodność. W szczególności chcemy wspierać Państwa w nieprzewidzianych zdarzeniach, z jakimi obecnie przyszło nam się zmierzyć. Dokładamy starań, aby w tej szczególnej sytuacji doradzać Państwu w sposób kompetentny, transparentny i rzetelny, z wykorzystaniem całej siły, doświadczenia i wiedzy specjalistycznej Grupy Crédit Agricole.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów

Nasi doradcy i eksperci są dostępni pod telefonem oraz pod adresem poczty elektronicznej. W sposób zdalny wspierają Państwa w obszarach współpracy z naszym bankiem.

Udostępniamy najnowsze rozwiązania cyfrowe

W sytuacji, kiedy wymiana dokumentacji drogą tradycyjną jest utrudniona lub niemożliwa, innowacje technologiczne i rozwiązania cyfrowe zyskują na znaczeniu i znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane rozwiązania funkcjonujące w naszym banku:

Bankowość Transakcyjna

  • Składanie w CA24 Biznes dyspozycji z podpisem niekwalifikowanym, z możliwością definiowania szablonu i struktury autoryzacji. Każdy klient może mieć swój szablon wiadomości, którym może wysyłać do banku dowolną, uzgodnioną wcześniej dyspozycję. Wiadomość może być autoryzowana w sposób analogiczny do autoryzacji przelewów, przez upoważnione osoby.
  • Zlecanie zmiany uprawnień w systemie bankowości elektronicznej w module komunikacyjnym CA24 Biznes (z uwzględnieniem BAM - Bank Account Management). Każdy klient posiada w CA24 Biznes możliwość złożenia dyspozycji zmiany uprawnień za pośrednictwem poczty. Rozwiązanie pozwala na załączenie skanu dokumentu ze zmianami do wiadomości w CA24 Biznes i podpisanie przez upoważnione osoby. Ponadto, rozwiązanie akceptuje formaty własne dyspozycji klienta, uzgodnione wcześniej z bankiem.
  • Akceptacja dokumentów, m.in. umów rachunku bankowego czy dyspozycji przelewów w formie elektronicznej, sygnowanych podpisem elektronicznym kwalifikowanym przy wykorzystaniu narzędzia SZAFIR.

Finansowanie Handlu

  • Bezpieczne i szybkie przesyłanie drogą elektroniczną zleceń i wniosków z obszaru Finansowania Handlu (w ramach akredytywy dokumentowej, gwarancji bankowej, inkasa i faktoringu). Wykorzystywany jest do tego moduł Trade Finance w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes. Zlecenia i wnioski mogą być składane on-line lub przesyłane w formie załączników do poczty w CA24 Biznes (opatrzone podpisem odręcznym lub podpisem elektronicznym złożonym przez osoby prawidłowo umocowane).
  • Wystawianie e-Gwarancji w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (plik pdf). Opatrzona jest ona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (aplikacja SZAFIR). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Rynki Finansowe

Platforma FX CALL, znajduje się już od dłuższego czasu w ofercie banku i umożliwia zawieranie transakcji wymiany walut w oparciu o przejrzyste i atrakcyjne warunki cenowe. Także w sytuacji zwiększonej zmienności rynkowej oraz niezależnie od rozwiązań organizacyjnych po stronie klientów w obliczu zagrożeń wynikających z Covid-19. Platforma daje możliwość zawierania transakcji z dowolnego komputera wykorzystywanego w trybie pracy zdalnej.

Finansowanie

Uczestniczyliśmy w programie pomocowym ZBP dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii

W ramach celowego programu pomocowego Związku Banków Polskich uruchomiliśmy działania, które miały na celu udzielenie wsparcia naszym klientom korporacyjnym dotkniętym skutkami Covid-19.

W pierwotnej edycji programu, adresatami działań byli wszyscy nasi klienci korporacyjni (z wyjątkiem tych pozostających w upadłości/sanacji lub podlegających restrukturyzacji dobrowolnej lub sądowej). Klienci mogli skorzystać z możliwości odroczenia rat o 6 miesięcy - w przypadku kredytu amortyzowanego z ratami wymagalnymi w okresie do 30.06.2020 r., oraz z możliwości przedłużenia umowy o 6 miesięcy – w przypadku kredytu z terminem zapadalności w okresie do 30.06.2020 r. Decyzje w sprawie udzielenia wsparcia podejmowane były po indywidualnej analizie każdego przypadku, na podstawie uproszczonego procesu, celem przyspieszenia ich podejmowania.

W związku z drugą falą pandemii Covid-19 działania pomocowe realizowaliśmy dodatkowo w okresie od 18.01.2021 r. do 31.03.2021 r. w odniesieniu do umów zawartych przed 13.03.2020 r. Adresatami działań byli klienci o rocznych obrotach poniżej 50 mln EUR uprawnieni do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla branż wyszczególnionych na stronie PFR.

Działania pomocowe obejmowały możliwość odroczenia spłat rat kapitałowych oraz odnowienia zapadającej umowy dla produktów odnawialnych na okres do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali z pierwotnego moratorium oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy nie korzystali wcześniej z działań pomocowych Banku.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

Klienci korporacyjni naszego banku, w ramach programu pomocy publicznej udzielanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” mogą skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń oferowanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK.

Jest to pakiet specjalnych rozwiązań przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z rządem i sektorem bankowym jako część rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Pakiet daje możliwość dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez bank kredytujący średnim i dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Kredyt taki może zostać przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie kredytem obrotowym wydatków inwestycyjnych, które mają na celu poprawę płynności finansowej. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, maksymalnie do 80% kwoty kredytu, przy czym kwota gwarancji nie obejmuje odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Program przeznaczony jest dla nowych lub odnawianych kredytów udzielonych w celu poprawy płynności w terminach od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania gwarancji dostępne są na stronie BGK oraz u Państwa doradcy w banku.

W porozumieniu z PFR realizujemy część zadań pomocowych w ramach Tarczy Finansowej

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Firm i Pracowników

Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej uruchomił program pomocowy Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Firm i Pracowników skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek epidemii COVID-19. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program składa się z trzech podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł: dla mikrofirm (25 mld zł), dla małych i średnich firm (50 mld zł), dla dużych przedsiębiorstw (25 mld zł).
Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP [1] są subwencje finansowe z mechanizmem kompensującym szkody związane z COVID-19, a w przypadku dużych firm [2] - finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym, finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

Klienci korporacyjni spełniający kryteria segmentacji MŚP mogli ubiegać się o wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0 za pośrednictwem banku do 31 lipca 2020 r. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmuje PFR. Subwencje będą wypłacane zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR. Szczegóły dotyczące warunków finansowania i wysokości udzielanego wsparcia są dostępne na stronie PFR.

Pozostali klienci – duże firmy, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia do 31.03.2021 r. poprzez złożenie stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.pfr.pl Szczegóły na stronie PFR.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Jest to program o wartości 13 mld zł skierowany do mikro, małych i średnich firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Pomoc udzielana będzie na preferencyjnych warunkach, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii. O subwencje mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria segmentacji MŚP[1] . Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Więcej szczegółów na stronie.

[1] firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
[2] firmy, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników – całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej, obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku