Zależy nam, żeby być zaufanym partnerem dla naszych klientów korporacyjnych. Cenionym za szybkość, elastyczność i niezawodność. W szczególności chcemy wspierać Państwa w nieprzewidzianych zdarzeniach, z jakimi obecnie przyszło nam się zmierzyć. Dokładamy starań, aby w tej szczególnej sytuacji doradzać Państwu w sposób kompetentny, transparentny i rzetelny, z wykorzystaniem całej siły, doświadczenia i wiedzy specjalistycznej Grupy Crédit Agricole.

Uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów

Nasi doradcy i eksperci są dostępni pod telefonem oraz pod adresem poczty elektronicznej. W sposób zdalny wspierają Państwa w obszarach współpracy z naszym bankiem.

Udostępniamy najnowsze rozwiązania cyfrowe

W sytuacji, kiedy wymiana dokumentacji drogą tradycyjną jest utrudniona lub niemożliwa, innowacje technologiczne i rozwiązania cyfrowe zyskują na znaczeniu i znajdują coraz powszechniejsze zastosowanie. Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane rozwiązania funkcjonujące w naszym banku:

Bankowość Transakcyjna

  • Składanie w CA24 Biznes dyspozycji z podpisem niekwalifikowanym, z możliwością definiowania szablonu i struktury autoryzacji. Każdy klient może mieć swój szablon wiadomości, którym może wysyłać do banku dowolną, uzgodnioną wcześniej dyspozycję. Wiadomość może być autoryzowana w sposób analogiczny do autoryzacji przelewów, przez upoważnione osoby.
  • Zlecanie zmiany uprawnień w systemie bankowości elektronicznej w module komunikacyjnym CA24 Biznes (z uwzględnieniem BAM - Bank Account Management). Każdy klient posiada w CA24 Biznes możliwość złożenia dyspozycji zmiany uprawnień za pośrednictwem poczty. Rozwiązanie pozwala na załączenie skanu dokumentu ze zmianami do wiadomości w CA24 Biznes i podpisanie przez upoważnione osoby. Ponadto, rozwiązanie akceptuje formaty własne dyspozycji klienta, uzgodnione wcześniej z bankiem.
  • Akceptacja dokumentów, m.in. umów rachunku bankowego czy dyspozycji przelewów w formie elektronicznej, sygnowanych podpisem elektronicznym kwalifikowanym przy wykorzystaniu narzędzia SZAFIR.

Finansowanie Handlu

  • Bezpieczne i szybkie przesyłanie drogą elektroniczną zleceń i wniosków z obszaru Finansowania Handlu (w ramach akredytywy dokumentowej, gwarancji bankowej, inkasa i faktoringu). Wykorzystywany jest do tego moduł Trade Finance w systemie bankowości elektronicznej CA24 Biznes. Zlecenia i wnioski mogą być składane on-line lub przesyłane w formie załączników do poczty w CA24 Biznes (opatrzone podpisem odręcznym lub podpisem elektronicznym złożonym przez osoby prawidłowo umocowane).
  • Wystawianie e-Gwarancji w formie oświadczenia woli w postaci elektronicznej (plik pdf). Opatrzona jest ona kwalifikowanym podpisem elektronicznym w oparciu o certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową (aplikacja SZAFIR). Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Rynki Finansowe

Platforma FX CALL, znajduje się już od dłuższego czasu w ofercie banku i umożliwia zawieranie transakcji wymiany walut w oparciu o przejrzyste i atrakcyjne warunki cenowe. Także w sytuacji zwiększonej zmienności rynkowej oraz niezależnie od rozwiązań organizacyjnych po stronie klientów w obliczu zagrożeń wynikających z Covid-19. Platforma daje możliwość zawierania transakcji z dowolnego komputera wykorzystywanego w trybie pracy zdalnej.

Finansowanie

Uczestniczymy w programie pomocowym ZBP dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii

W ramach celowego programu pomocowego Związku Banków Polskich uruchomiliśmy działania, które mają na celu udzielenie wsparcia naszym klientom korporacyjnym dotkniętym skutkami Covid-19.

W pierwotnej edycji programu, adresatami działań byli wszyscy nasi klienci korporacyjni (z wyjątkiem tych pozostających w upadłości/sanacji lub podlegających restrukturyzacji dobrowolnej lub sądowej). Klienci mogli skorzystać z możliwości odroczenia rat o 6 miesięcy - w przypadku kredytu amortyzowanego z ratami wymagalnymi w okresie do 30.06.2020 r., oraz z możliwości przedłużenia umowy o 6 miesięcy – w przypadku kredytu z terminem zapadalności w okresie do 30.06.2020 r. Decyzje w sprawie udzielenia wsparcia podejmowane były po indywidualnej analizie każdego przypadku, na podstawie uproszczonego procesu, celem przyspieszenia ich podejmowania.

W związku z drugą falą pandemii Covid-19 działania pomocowe będziemy dodatkowo realizować w okresie od 18.01.2021 r. do 31.03.2021 r. w odniesieniu do umów zawartych przed 13.03.2020 r. Adresatami działań są klienci o rocznych obrotach poniżej 50 mln EUR uprawnieni do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla branż wyszczególnionych na stronie PFR.

Działania pomocowe obejmują możliwość odroczenia spłat rat kapitałowych oraz odnowienia zapadającej umowy dla produktów odnawialnych na okres do 3 miesięcy dla klientów, którzy skorzystali z pierwotnego moratorium oraz do 6 miesięcy dla klientów, którzy nie korzystali dotychczas z działań pomocowych Banku.

Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

Klienci korporacyjni naszego banku dotknięci trudną sytuacją w związku z COVID-19 mogą skorzystać z dodatkowych zabezpieczeń oferowanych w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK. Jest to pakiet specjalnych rozwiązań przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z rządem i sektorem bankowym jako część rządowej Tarczy Antykryzysowej. Pakiet daje możliwość dostarczenia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty kredytów udzielanych przez bank kredytujący średnim i dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancja obejmuje niespłaconą kwotę kapitału kredytu, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania gwarancji dostępne są na stronie BGK oraz u Państwa doradcy w banku.

W porozumieniu z PFR realizujemy część zadań pomocowych w ramach Tarczy Finansowej

Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Firm i Pracowników

Polski Fundusz Rozwoju w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej uruchomił program pomocowy Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla Firm i Pracowników skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek epidemii COVID-19. Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program składa się z trzech podstawowych komponentów o łącznej wartości 100 mld zł: dla mikrofirm (25 mld zł), dla małych i średnich firm (50 mld zł), dla dużych przedsiębiorstw (25 mld zł).
Podstawowym instrumentem wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw z segmentu MŚP [1] są subwencje finansowe z mechanizmem kompensującym szkody związane z COVID-19, a w przypadku dużych firm [2] - finansowanie płynnościowe o charakterze w pełni zwrotnym i odpłatnym, finansowanie preferencyjne z możliwością kompensacji szkody związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz finansowanie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów kapitałowych na zasadach rynkowych i w ramach pomocy publicznej.

Klienci korporacyjni spełniający kryteria segmentacji MŚP mogli ubiegać się o wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0 za pośrednictwem banku do 31 lipca 2020 r. Decyzję o wypłacie środków oraz ich wysokości podejmuje PFR. Subwencje będą wypłacane zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR. Szczegóły dotyczące warunków finansowania i wysokości udzielanego wsparcia są dostępne na stronie PFR.

Pozostali klienci – duże firmy, mogą ubiegać się o przyznanie wsparcia do 31.03.2021 r. poprzez złożenie stosownego wniosku o udzielenie finansowania bezpośrednio do PFR lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego na stronie www.pfr.pl Szczegóły na stronie PFR.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm

Jest to program o wartości 13 mld zł skierowany do mikro, małych i średnich firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Pomoc udzielana będzie na preferencyjnych warunkach, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii. O subwencje mogą ubiegać się firmy spełniające kryteria segmentacji MŚP[1] . Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Więcej szczegółów na stronie.

[1] firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
[2] firmy, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników – całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej, obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku