Silny spadek pogłowia świń w Polsce

GUS opublikował dziś dane nt. pogłowia świń oraz bydła w grudniu 2015 r. Zgodnie ze wstępnymi danymi pogłowie świń w grudniu 2015 r. wyniosło 10,59 mln sztuk wobec 11,27 mln sztuk w grudniu 2014 r. (spadek o 6,0%). Spadek pogłowia odnotowano w przypadku wszystkich grup struktury stada. Na szczególną uwagę zasługuje silny spadek pogłowia prosiąt o wadze do 20 kg (-9,1% r/r) oraz loch prośnych (-16,4% r/r). Sygnalizuje on, iż część producentów ogranicza wielkość stad lub likwiduje działalność ze względu na jej niską opłacalność i tendencja ta utrzyma się w najbliższych kwartałach. Średnia relacja cen mięsa wieprzowego do ceny paszy obniżyła się bowiem w 2015 r. o ponad 12% w stosunku do 2014 r. i ukształtowała się na najniższym poziomie przynajmniej od 2006 r. (dostępne dane nie umożliwiają obliczenia porównywalnych wskaźników dla wcześniejszego okresu). Głównymi przyczynami spadku opłacalności produkcji mięsa wieprzowego w Polsce jest rosyjskie embargo, przypadki ASF uniemożliwiające eksport polskiej wieprzowiny do części krajów azjatyckich oraz jej niska cenowa konkurencyjność na tle innych krajów UE.

Struktura pogłowia trzody chlewnej w UE oraz w Polsce wskazuje, że w I poł. 2016 r. osiągnięty zostanie najprawdopodobniej dołek cyklu świńskiego na unijnym rynku i w II poł. br. rozpocznie się faza wzrostu cen wynikająca z popytu przewyższającego podaż. W Polsce wzrost cen będzie jednak ograniczany przez utrzymującą się niską dynamikę polskiego eksportu wieprzowiny z uwagi na rosyjskie embargo, ASF oraz jego relatywnie niską cenową konkurencyjność, a także przez dużą podaż wieprzowiny na światowym rynku ze strony jej największych eksporterów (m.in. z USA i Brazylii).

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie bydła w grudniu 2015 r. wyniosło 5,762 mln sztuk wobec 5,660 mln sztuk w grudniu 2014 r. (wzrost o 1,8%). Zwiększenie pogłowia wynikało ze wzrostu pogłowia cieląt (+11,5% r/r) oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat (+6,0% r/r). Wskazuje to na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła, będące konsekwencją jej relatywnie wysokiej opłacalności. Średnia relacja cen mięsa wołowego do ceny paszy zwiększyła się bowiem w 2015 r. o ponad 2,3% w stosunku do 2014 r.

Na uwagę zasługuje kontynuacja spadku pogłowia krów mlecznych, które w grudniu 2015 r. było o 5,1% niższe w ujęciu rocznym. Mimo, iż spadkowy trend pogłowia krów mlecznych utrzymuje się od kilku lat w 2015 r. nastąpiło jego przyspieszenie. Wynikało ono z kryzysu na światowym rynku mleka, który przyspieszył proces zwiększania efektywności kosztowej poprzez wzrost wydajności i ubój krów o niższej mleczności.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku