MiFID - bezpieczne inwestowanie

MiFID - skrót od "Markets in Financial Instruments Directive" - pochodzi od tytułu Dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych. Dostosowanie polskiego porządku prawnego do wymogów Dyrektywy w zakresie działalności prowadzonej przez Banki nastąpiło w drodze zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (aktualny tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.) i wydanie na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Podstawowym celem nowych regulacji jest zapewnienie ochrony Klientom korzystającym z usług o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z MiFID podmioty oferujące takie usługi zobowiązane są:

  • działać uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie,
  • przekazywać Klientom informacje dotyczące instrumentów finansowych w sposób zrozumiały, wyczerpujący i przejrzysty, w tym o ryzyku związanym z danym instrumentem,
  • dokonywać oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe.

Credit Agricole Bank Polska S.A. dostosował w pełni swoją działalność do wymogów Dyrektywy MiFID z dniem 10 czerwca 2010 roku.

© 2017 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku