Gwarancja Biznesmax (FG POIR)z dopłatą do odsetek

Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu, które jest udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Kto może się ubiegać?

O uzyskanie gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (FG POIR) może ubiegać się mikro, mały i średni przedsiębiorca, który:

 • jest rezydentem
 • jest uprawniony do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • spełnia co najmniej jedno z kryteriów dostępu

Parametry gwarancji

 • maksymalna kwota – 2,5 mln EURO
 • zabezpieczenie kwoty kredytu na koszty kwalifikowalne – do 80%
 • okres gwarancji – do 20 lat (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikającym z przepisów dotyczących pomocy publicznej)
 • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco z deklaracją wekslową
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów
 • gwarancja może zostać udzielona przedsiębiorcy w formie pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej

Ważna informacja

W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla działalności przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził:

 1. Możliwość objęcia gwarancją Biznesmax, udzielaną w formie pomocy de minimis, kredytu płynnościowego na czas pandemii COVID-19 tj. kredytu odnawialnego (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialnego niezwiązanego z inwestycją udzielonego do 31 grudnia 2021 r.
 2. Kredyty płynnościowe na czas pandemii COVID-19 nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i mogą być uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych.
 3. W przypadku gwarancji stanowiącej pomoc de minimis nie obowiązuje katalog kosztów kwalifikowalnych inwestycji i obowiązek przedkładania przez kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.
 4. Dodanie kryterium umożliwiającego firmom efektywnym ekologicznie, które wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązanie skorzystanie z gwarancji obejmującej kredyt obrotowy i odnawialny.

Kryteria dostępu

Wariant I - ścieżka podmiotowa

Przedsiębiorca, który realizuje projekt inwestycyjny powinien spełnić co najmniej jeden z poniższych kryteriów podmiotowych:

 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji
 2. będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną
 3. posiada status centrum badawczo-rozwojowego
 4. posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu
 5. jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego;
 6. jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego
 7. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizacje projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu i w okresie 3 lat od zakończenie realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30%
 8. w ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną
 9. w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym
 10. w ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30%
 11. w ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu
 12. w ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania B+R lub innowacji;
 13. w ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinasowanie w ramach programów wspierania wdrożeń wyników prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej
 14. w ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności
 15. w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie
 16. w ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii
 17. w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym
Wariant II – ścieżka przedmiotowa

Przedsiębiorca realizując projekt inwestycyjny osiągnie efekt ekologiczny w jednym z dopuszczalnych kryteriów:

 1. odnawialne źródła energii, w tym głównie instalacje fotowoltaiczne
 2. gospodarka obiegu zamkniętego
 3. termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych
 4. magazynowanie energii
 5. elektromobilność
 6. instalacje odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych
 7. technologie do wytwarzania paliw alternatywnych
 8. technologie służące zmniejszeniu zużycia energii
 9. inwestycje w kogeneracje
 10. rozwój sieci ciepłowniczych

Dlaczego warto?

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • obniżone koszty kredytu
  (dotacja na spłatę odsetek kredytu na maksymalny okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu)
 • oszczędność czasu
  (dotacja na spłatę odsetek kredytu na maksymalny okres 3 lat od daty uruchomienia kredytu)
 • pomoc mobilnego doradcy we wszystkich formalnościach

Jak uzyskać?

Przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem kredytu z gwarancją Biznesmax składa wniosek o gwarancję wraz z wnioskiem o finansowanie.

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia