Prowadzisz firmę, rozwijasz ją, współpracujesz z nowymi klientami. Z pewnością coraz częściej jesteś proszony o spełnienie dodatkowych wymogów formalnych i finansowych, jakie stawiają przed Tobą kontrahenci. Jak im sprostać? Skorzystaj z gwarancji ubezpieczeniowych dostępnych w ofercie Banku Credit Agricole!
Gwarancje ubezpieczeniowe udzielane są przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium - nazywana również gwarancją przetargową (GZW)

Zastępuje wadium wpłacane w gotówce, stosowana jest w postępowaniach przetargowych. Zabezpiecza roszczenia beneficjenta gwarancji (zamawiającego) w przypadku niewywiązania się przez Twoją firmę z zobowiązań przetargowych.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Gwarancja należytego wykonania kontraktu (GNWK)

Zabezpiecza roszczenia zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez Twoją firmę. Gwarancja ta zabezpiecza prawidłową realizację inwestycji, dostaw lub usług. Najczęściej jest stosowana przy umowach o roboty budowlane.

 • W przypadku kontraktów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwota gwarancji wynosi do 10% wartości kontraktu.
 • Okres ważności gwarancji jest najczęściej zgodny z terminem wykonania umowy wydłużonym o 30 dni przeznaczone na odbiór prac i zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 84 miesiące.
Gwarancja usunięcia wad i usterek

Gwarancja usunięcia wad i usterek (GUWiU)

Zabezpiecza roszczenia zamawiającego w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Twoją firmę zobowiązań umownych w zakresie rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Najczęściej stosowana przy umowach o roboty budowlane.

 • W przypadku kontraktów realizowanych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych kwota tej gwarancji wynosi 30% kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu.
 • Okres ważności gwarancji jest najczęściej zgodny z terminem ważności gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady, wydłużonym o 15 dni, przeznaczone na zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres na gwarancji wynosi 84 miesiące.
Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarancja zwrotu zaliczki

Służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu braku rozliczenia udzielonej Twojej firmie zaliczki.

 • Kwota gwarancji odpowiada kwocie udzielonej zaliczki.
 • Gwarancja jest udzielana przed wypłatą zaliczki i pozostaje ważna do dnia jej rozliczenia oraz przezdodatkowe 30 dni przeznaczone na zwolnienie zabezpieczenia.
 • Maksymalny okres gwarancji wynosi 18 miesięcy (36 miesięcy dla kontraktów finansowanych z funduszy UE).

Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek

Tak zwana „gwarancja łączona”. W jednej gwarancji zawiera postanowienia właściwe dla gwarancji GNWK i GUWiU.

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

 • gwarancja ubezpieczeniowa może służyć jako zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu, zastępując inne formy zabezpieczeń
 • zwiększa wiarygodność Twojej firmy wobec kontrahenta
 • nie obciąża linii kredytowej Twojej firmy

Poznaj zalety

 • Warunki udzielanych gwarancji są ustalane indywidualnie dla każdego klienta na podstawie analizy wniosku o udzielenie gwarancji.
 • Treść gwarancji może być dostosowana do oczekiwań zamawiających.
 • Przy okazji nabywania gwarancji możesz skorzystać z towarzyszących im specjalistycznych ubezpieczeń budowlano montażowych: zabezpieczają wszystkie nagłe i niespodziewane zdarzenia, powodujące szkody w robotach kontraktowych i/lub mieniu objętym ubezpieczeniem.

Szczegóły

Informacje prawne

Forma umowy: Ubezpieczenie indywidualne
Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Zasady wystawiania gwarancji określa Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, dostępny na www.credit-agricole.pl oraz w placówkach Banku. Udzielenie gwarancji uzależnione jest od weryfikacji finansowej firmy.
Materiał ma charakter informacyjny.

Dokumenty

Jak kupić gwarancję ubezpieczeniową?

Zadzwoń i umów się z Doradcą Klienta Biznesowego: +48 71 35 49 035 lub 801 333 666 (koszt wg stawki operatora).
Możesz też wypełnić formularz . Oddzwonimy, żeby umówić się na spotkanie.

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku