Pełne wsparcie za jedyne 18 groszy dziennie w Multipakiecie Maxi

Pełne wsparcie za jedyne 18 groszy dziennie

Multipakiet Maxi to pakiet aż 5 ubezpieczeń indywidualnych. Posiadając konto osobiste w Banku Credit Agricole otrzymujesz zniżki za kompleksową ochronę. Miesięczny koszt całego Multipakietu Maxi wynosi tylko 4,99 zł jeśli posiadasz konto osobiste PROSTOoszczędzajacego PREMIUM .

Jeden telefon, by skorzystać z pomocy assistance w Multipakiecie Maxi

Jeden telefon, by skorzystać z pomocy assistance

Wszelkie zdarzenia i problemy możesz zgłosić, dzwoniąc do Ubezpieczyciela pod całodobowy numer telefonu 801 300 515 lub 71 77 32 333 . Konsultanci przyjmą Twoje zgłoszenie i przekażą je do odpowiednich specjalistów.

Pomoc Techniczna - wsparcie fachowców w Twoim domu w Multipakiecie Maxi

Pomoc Techniczna - wsparcie fachowców w Twoim domu

Awaria, pożar, zalanie, a nawet zwykła usterka sprzętu RTV/ AGD... ubezpieczenie Pomoc Techniczna chroni Ciebie i Twoją rodzinę przed konsekwencjami nieprzewidzianych wydarzeń. Ubezpieczyciel pokrywa koszty usług fachowców (hydraulika, elektryka, ślusarza i innych), którzy przyjadą na Twoje zgłoszenie.

Pomoc Medyczna - w razie nagłej choroby

Chcesz otrzymać dostęp do natychmiastowej porady lekarskiej w razie nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku? Ubezpieczenie Pomoc Medyczna obejmuje szeroki zakres pomocy medycznej dla Ciebie i Twoich najbliższych - wizytę domową, transport do szpitala, a nawet opiekę nad Twoimi dziećmi.

Bezpieczna Kieszeń - ochrona przed kieszonkowcami

Kradzież to dla Ciebie duża strata i dodatkowe wydatki związane z: wyrabianiem nowych dokumentów, kart kredytowych, telefonu i kluczy. W ramach ubezpieczenia Bezpieczna Kieszeń mogą zostać pokryte straty, związane z kradzieżą.

Pomoc Samochodowa - assistance auta w razie jego unieruchomienia

Jeżeli Twoje auto jest unieruchomione na skutek awarii, wypadku, wyładowania akumulatora lub przebitej opony, możesz liczyć na assistance korzystając z ubezpieczenia Pomoc Samochodowa .

Bezpieczny Telefon - ochrona telefonu przed skutkami awarii lub kradzieży

Kradzież lub uszkodzenie telefonu. Z pakietem Bezpieczny Telefon Ubezpieczyciel może zapewnić zakup nowego telefonu lub pokryć koszty naprawy.

Szeroka ochrona przy minimum formalności

Zakupu ubezpieczenia bez zbędnych formalności dokonasz w placówce Banku .

Zobacz jak to działa

Szczegóły

Informacje prawne

MULTIPAKIET MAXI (Pomoc Medyczna, Pomoc Techniczna, Bezpieczna Kieszeń, Pomoc Samochodowa, Bezpieczny Telefon)

 1. Forma umowy: ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 3. Agent: Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz jego Partnerzy prowadzący placówki partnerskie
 4. Ubezpieczony: osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia

Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony (w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności) zawarte są w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia „MULTIPAKIET MAXI"
Wysokość stawek za ubezpieczenie wskazana jest w: Tabeli składek Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń S.A.(CATU). Wysokość zniżek dla Klientów posiadających konto w Credit Agricole Bank Polska S.A. znajduje się w Tabeli Bonusów za zakup ubezpieczenia z oferty CATU dla osób fizycznych posiadających konta w Credit Agricole Bank Polska S.A.

Credit Agricole Bank Polska S.A. stosuje zasady określone w przyjętej przez ZBP Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance.

Opłaty i dokumenty

Dokumenty obowiązujące

Jak zgłosić roszczenie?

Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną, Ubezpieczyciel: Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 1. Wystarczy jeden telefon do Ubezpieczyciela pod nr telefonu 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 * . Ubezpieczyciel udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przygotowanie wymaganych informacji umożliwi udzielenie Ci szybkiej i trafnej pomocy:
  • imię, nazwisko, numer PESEL,
  • adres miejsca ubezpieczenia,
  • numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
  • krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
  • inne informacje konieczne pracownikowi Ubezpieczyciela do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach Pakietu Bezpieczna Kieszeń lub Bezpieczny Telefon:

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia Ubezpieczyciela pod numerem: 801 300 515 * lub +48 71 77 32 333 * w dni robocze w godz. 9.00 - 17.00.
 4. Podejmij aktywną współpracę z Credit Agricole Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.

Dane adresowe Ubezpieczyciela:

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Tęczowa 11 lok. 13,
53-601 Wrocław

Ukryj

Ubezpieczyciel: TU Europa S.A.

W przypadku zdarzenia objętego ochroną Ubezpieczyciela: TU Europa S.A.

Pakiet Pomoc Techniczna lub Pomoc Medyczna:

 1. Wystarczy jeden telefon do Centrum Alarmowego +48 22 205 50 48 . Centrum udziela pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Przygotowanie wymaganych informacji umożliwi Centrum Alarmowemu udzielenie Ci szybkiej i trafnej pomocy:
  1. imię, nazwisko, numer PESEL,
  2. adres miejsca ubezpieczenia,
  3. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z Ubezpieczonym,
  4. krótki opis zdarzenia oraz rodzaju potrzebnej pomocy,
  5. inne informacje konieczne pracownikowi Centrum Alarmowego do zorganizowania pomocy w ramach świadczonych usług.

Pakiet Bezpieczna Kieszeń oraz Ubezpieczenie Gotówki pobranej z bankomatu:

 1. Niezwłocznie zgłoś fakt utraty przedmiotów/gotówki w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku na Policję oraz uzyskaj pisemne potwierdzenie tego zgłoszenia.
 2. W przypadku utraty telefonu komórkowego niezwłocznie zablokuj kod IMEI i kod SIM u operatora sieci telefonii komórkowej.
 3. Tak szybko jak to możliwe, powiadom o zaistnieniu zdarzenia TU Europa S.A. pod numerem: 801 500 300 * lub 71 36 92 887 . Numery czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00. Podejmij aktywną współpracę z TU Europa S.A. - stosuj się do zaleceń oraz udziel wszelkich niezbędnych informacji.
 4. Aby uzyskać informację o postępowaniu w przypadku szkody możesz zadzwonić do TU Europa S.A. pod numer telefonu 801 500 300 * lub 71 36 92 887 , czynne w godz. 7.00 - 22.00 od poniedziałku do piątku i w soboty w godz. 8.00 - 18.00.

* opłata wg stawek operatora

Ukryj

Obsługa skarg i reklamacji

INFORMACJA

Credit Agricole TU S.A. (zwany dalej Ubezpieczycielem) informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 11.10.2015 r.:

 1. Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348), zwanej dalej Ustawą,
  oraz
 2. Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe stanowiących Załącznik do Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26.05.2015 r.

  We wszystkich ubezpieczeniach Credit Agricole TU S.A. oferowanych za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A., mają zastosowanie zapisy dotyczące zasad rozpatrywania reklamacji, które otrzymują brzmienie:

  1. Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, przysługuje prawo składania reklamacji w rozumieniu Ustawy Ubezpieczycielowi:

  1. w formie pisemnej, przesyłką pocztową wysłaną na adres Ubezpieczyciela:
   Credit Agricole TU S.A.
   ul. Tęczowa 11 lok. 13
   53-601 Wrocław


   lub na adres Agenta Ubezpieczyciela:

   Credit Agricole Bank Polska S.A.
   pl. Orląt Lwowskich 1
   53-605 Wrocław


   Reklamację można także przesłać na adres Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską.
  2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@ca-ubezpieczenia.pl
  3. ustnie pod numerem telefonu Ubezpieczyciela wskazanym w polisie lub w innym oświadczeniu Ubezpieczyciela:
   801 300 515 - połączenie z Polski
   (+48 71) 77 32 333 - połączenie z zagranicy
   (koszt połączenia według stawki operatora)
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w centrali Ubezpieczyciela pod adresem:
   Credit Agricole TU S.A.
   ul. Tęczowa 11 lok. 13
   53-601 Wrocław
 3. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 4. Ubezpieczający, ubezpieczony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia, może zwrócić się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy lub o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów.
 5. Reklamacje rozpatrywane są przez Ubezpieczyciela niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie, składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia, okolicznościach uzasadniających opóźnienie wymagających jeszcze wyjaśnienia oraz o przewidywanej dacie uzyskania odpowiedzi. Łączny czas rozpatrzenia reklamacji nie może przekraczać 60 dni od daty wpływu reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 7. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, a za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację.

Zakup ubezpieczenia

Ubezpieczenie MULTIPAKIET MAXI można nabyć:

 1. w każdej placówce bankowej Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 2. w każdej placówce Partnera Credit Agricole Bank Polska S.A., prowadzącego placówkę partnerską, lub
 3. poprzez Serwis telefoniczny CA 24*:
  801 33 00 00 - połączenie z Polski
  +48 71 35 49 009 - połączenie z zagranicy
  (koszt połączenia według stawki operatora)

* usługa dostępna dla Klientów Credit Agricole TU S.A.

W celu uzyskania informacji dotyczących ubezpieczeń Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., prosimy o kontakt bezpośrednio z placówką bankową lub telefonicznie pod podanymi niżej numerami telefonów:
801 33 00 00 lub +48 71 354 90 09

* koszt połączenia wg stawki operatora

Obsługa telefoniczna jest możliwa w dni robocze w godzinach 8:00 - 21:00 oraz w soboty w godzinach 8:00 - 16:00. Podczas połączenia należy wybrać 1. Obsługa Twoich produktów, 6. Ubezpieczenia.

Stopka redakcyjna

© 2018 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku