Ścinamy opłaty

Masz doświadczenie w inwestowaniu? A może dopiero zaczynasz interesować się funduszami inwestycyjnymi? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, do 31 października 2019 r., w ramach promocji "Ścinamy opłaty" obniżamy opłatę za nabycie lub zamianę jednostek subfunduszy CA FIO i Amundi FIO do 0,5%.

Pamiętaj, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem i należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Kiedy?

Promocja trwa do 31 października 2019 r. i jest dostępna w naszych placówkach i serwisie CA24 eBank.

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy nabyć jednostki uczestnictwa w programach:

  • Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty w programie "Aktywnie Inwestuję"
    lub
  • Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty w programie "Inwestuję"

od 2 września 2019 r. do 31 października 2019 r za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Promocją objęte zostaną wyłącznie wpłaty na nabycie i zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa w danym funduszu, zaksięgowane na rachunkach danego subfunduszu od 2 września 2019 r. do 31 października 2019 r. Aby skorzystać z promocji należy wpłacić określoną kwotę za nabycie lub złożyć zlecenie zamiany najpóźniej w dniu 28 października 2019 r.

Poznaj szczegóły promocji

Promocja polega na obniżeniu opłaty do 0,5% za nabycie lub zamianę jednostek uczestnictwa należnej bankowi na warunkach określonych w Regulaminie promocji "Ścinamy opłaty".

Ryzyka

Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym, z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków, czy z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Amundi Polska TFI S.A., Santander TFI S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit-agricole.pl oraz www.amundi.pl, oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Oferta banku

Twoja opinia
 
Nowy wygląd strony www