Skorzystaj z wyjątkowego oprocentowania! Możesz zyskać nawet do 5% na 3-miesięcznej lokacie. Jak? Zakładając lokatę w pakiecie!

Pakiet Zyskowny Duet to połączenie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym. Decydując się na tę inwestycję możesz czerpać korzyści z wysoko oprocentowanej , 3-miesięcznej lokaty o stałym oprocentowaniu – nawet do 5% w skali roku (środki na lokacie objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym). Jednocześnie, możesz osiągać potencjalnie wyższy zysk z funduszu inwestycyjnego, inwestując część środków w wybrany subfundusz Amundi Parasolowy FIO (w ramach programu INWESTUJĘ Z PLANEM). To może być Twój sposób na pierwszy krok w inwestycjach.

Jak to działa?

  • Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet to 4 000 zł. Lokatę łączysz z inwestycją w fundusz Amundi Parasolowy FIO.
  • Sam wybierasz jedną z dwóch możliwości podziału swoich środków:
    • 50% środków dowolny subfundusz + 50% środków lokata 3-miesięczna na 5%
      lub
    • 30% środków dowolny subfundusz + 70% środków lokata 3-miesięczna na 3,5%
  • Subfundusz w ramach Amundi Parasolowy FIO wybierasz samodzielnie, kierując się Twoim oczekiwanym poziomem zysku i akceptowalnym poziomem ryzyka.

Więcej informacji o pakiecie Zyskowny Duet

Jeśli jesteś zainteresowany ulokowaniem pieniędzy na dłuższy czas, zapoznaj się z naszą ofertą lokat 1-rocznych, 2- i 3 letnich. Zobacz

Przed zainwestowaniem części środków w ramach pakietu "Zyskowny Duet" w fundusz inwestycyjny Amundi Parasolowy FIO należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który dostępny jest w placówkach Banku Credit Agricole i na stronie internetowej funduszu inwestycyjnego Amundi Parasolowy FIO.
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków oraz z brakiem gwarancji zwrotu zainwestowanych środków.
Dane finansowe funduszu Amundi Parasolowy FIO i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym. Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) poszczególnych subfunduszy, dotyczące zmian wartości aktywów netto danego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostki samorządów terytorialnych, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządów terytorialnych państw członkowskich, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie.
Credit Agricole Bank Polska S.A. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego ani podatkowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji udostępnionych w serwisie informacji i dokumentów. Zwięzłe informacje na temat obowiązków podatkowych funduszu inwestycyjnego oraz Uczestników tego funduszu ze wskazaniem obowiązujących przepisów są określone w Prospekcie Informacyjnym Amundi Parasolowy FIO.

Stopka redakcyjna

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku