Aktualne oferty pracy

Dołącz do zespołu Pionu Strategii i Finansów

Dołącz do zespołu Pionu Strategii i Finansów i realizuj z nami setki ciekawych projektów.

Misją Pionu Strategii i Finansów jest przygotowanie planów finansowych banku oraz monitorowanie ich wykonania, wspomaganie zarządzania bankiem poprzez zapewnienie danych finansowo-księgowych oraz kompleksowej informacji zarządczej, wspieranie Zarządu Banku we właściwym zarządzaniu aktywami i pasywami oraz zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykami rynkowymi w Księdze Bankowej.

Strategia finansowa
Kompleksowa informacja finansowa
Szerokie spojrzenie na funkcjonowanie banku
734,8 MLN PLN - łączna wartość nominalna obligacji dotychczas wyemitowanych przez Credit Agricole Bank Polska S.A., które są rejestrowane w KDPW.
Controlling

Zapewniamy organom oraz jednostkom organizacyjnym Banku odpowiednie informacje finansowe i sprzedażowe w stopniu umożliwiającym podejmowanie skutecznych decyzji.

Jak pracujemy?
 • tworzymy modele finansowe na potrzeby decyzyjne Banku (inicjatywy, projekty, nowe produkty itp.)
 • budżetujemy/estymujemy wyniki Banku z użyciem modeli finansowych
 • raportujemy wyniki i analizujemy odchylenia od budżetu
 • przygotowujemy informacje zarządcze dla Zarządu, akcjonariusza, etc.
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Controllingu
Raportowanie

Zapewniamy kompleksowe raportowanie dla wszystkich szczebli organizacyjnych Banku oraz Partnerów i organizacji zewnętrznych.

Jak pracujemy?
 • prognozujemy i raportujemy sprzedaż
 • przygotowujemy raporty zarządcze
 • naliczamy premie sprzedażowe
 • pracujemy z bazami danych, z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence
 • tworzymy modele współpracy z Partnerami
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Raportowania Zarządczego
 • Analityk
Rozliczenia finansowe

Zapewniamy systematyczne i rzetelne realizowanie procesu wyliczenia oraz ujęcia w księgach rachunkowych banku przychodów i kosztów wynikających z rozliczeń z pośrednikami kredytowymi.

Jak pracujemy?
 • przygotowujemy rozliczenia z pośrednikami kredytowymi
 • ujmujemy rozliczenia w księgach rachunkowych wraz z weryfikacją
 • nadzorujemy salda należności i zobowiązań związanych z rozliczeniami
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Rozliczeń
Uzgodnienia

Zapewniamy kompleksową kontrolę danych finansowo-księgowych w głównych systemach Banku.

Jak pracujemy?
 • tworzymy i obsługujemy narzędzia i procedury kontroli jakości danych w systemach transakcyjnych, księgowych i hurtowniach danych Banku
 • analizujemy poprawność procesów kontroli księgowych w innych jednostkach organizacyjnych w Banku
 • przygotowujemy zestawienia i raporty ad-hoc na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Banku
  Pracujemy głównie na bazach danych Oracle, MS Access lub bezpośrednio w systemach transakcyjnych
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Analiz
Księgowość

Zapewniamy systematyczne, kompletne, rzetelne ewidencjonowanie oraz prezentowanie operacji gospodarczych i finansowych.

Jak pracujemy?
 • obsługujemy księgowo dokumenty zakupów i sprzedaży oraz ewidencjonujemy majątek trwały
 • rozliczamy należności i zobowiązania wobec pracowników oraz kontrahentów
 • rozliczamy i ewidencjonujemy księgowo płatności przeprowadzane na rachunkach nostro
Przykładowe stanowiska:
 • Księgowy
Rachunkowość i kontrola

Zapewniamy prowadzenie rachunkowości zgodnej z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi regulacjami obowiązującymi sektor bankowy.

Jak pracujemy?
 • opracowujemy politykę rachunkowości, plan kont i schematy księgowe dla wszystkich obszarów działania Banku
 • przeprowadzamy kontrolę w obszarach księgowości i sprawozdawczości
 • współpracujemy z biegłym rewidentem, dostarczamy dane na potrzeby audytów wewnętrznych i zewnętrznych
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Sprawozdawczości i Analiz
Sprawozdawczość

Zapewniamy odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym dostarczenie sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz innymi regulacjami obowiązującymi sektor bankowy.

Jak pracujemy?
 • przygotowujemy jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • dostarczamy raporty i dane finansowe do akcjonariusza, instytucji nadzorczych i jednostek wewnętrznych Banku
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Sprawozdawczości i Analiz
Podatki

Zapewniamy prawidłowe rozliczenia zobowiązań podatkowych Banku w zakresie podatku CIT i podatku VAT oraz wsparcie w kwestiach podatkowych dla pozostałych jednostek Banku.

Jak pracujemy?
 • przygotowujemy rozliczenia podatkowe Banku (przede wszystkim w zakresie CIT i VAT), opiniujemy pod kątem podatkowym działania biznesowe oraz dokumenty formalne (np. umowy, regulaminy, itp.) Banku
 • współpracujemy ze wszystkimi obszarami Banku
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Podatków
Aktywa i Pasywa

Zarządzamy ryzykami finansowymi i płynnością banku oraz dbamy o wymaganą dochodowość, poprzez kształtowanie struktury bilansu banku.

Jak pracujemy?
 • rozwijamy i wdrażamy metodologie pomiaru ryzyk
 • nadzorujemy wykonanie strategii banku w zakresie zarządzania ryzykiem płynności i stopy procentowej
 • nadzorujemy system wewnętrznych cen transferowych, które stanowią podstawę obliczania dochodowości produktów
 • przygotowujemy i zawieramy transakcje zabezpieczające na hurtowych rynkach finansowych
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Analiz ALM (Assets-Liabilities Management)

Poznaj opinie pracowników obszaru Strategii i finansów

Lech

Dyrektor Departamentu Controllingu i Raportowania

W swojej pracy cenię szerokie spojrzenie na funkcjonowanie Banku jako całości instytucji finansowej, oraz uczestniczenie w wielu projektach, zmianach, procesach rozwojowych. Znamy i tworzymy plany rozwoju Banku.
Mam wspaniały, dynamiczny zespół, który współpracuje z większością jednostek organizacyjnych Banku

Anna

Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości

Pracuję w Credit Agricole Bank Polska S.A. od początku jego powstania. Pamiętam, że pierwszym moim zadaniem było przygotowanie arkuszy budżetowych dla właśnie otwieranych placówek bankowych. Dziś pracuję w obszarze rachunkowości i sprawozdawczości, gdzie mam możliwość poznawania banku nie tylko od strony finansów. Bardzo cenię możliwość uczestniczenia w wielu projektach i inicjatywach, bo to ciągłe zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy z różnych dziedzin.

Paweł

Manager Zespołu Modelowania i Analiz Biznesowych
Departament Controllingu i Raportowania

Pracę w Credit Agricole Bank Polska S.A. zaczynałem od Contact Center. Następnie, poprzez odświeżanie raportów, zarządzanie kosztami i modelowanie przychodów przeszedłem do obecnego stanowiska.
Moją pracę cenię przede wszystkim z powodu ludzi, z którymi na co dzień współpracuję, za wyzwania jakie ta praca przede mną stawia i za brak monotonii w realizowanych zadaniach. Nasz zespół współpracuje z wieloma jednostkami w banku, min. z Zarządem np. przy tworzeniu budżetu lub strategii czy z Pionem Marketingu przy inicjatywach, kampaniach czy nowych produktach. Dzięki temu zdobywamy szeroką wiedzę o funkcjonowaniu banku w każdym jego obszarze.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: