Przewodnik po zmianach w ofercie obowiązującej od 5 października 2014r. dla klientów instytucjonalnych, w tym rolników indywidualnych

Zapraszamy do skorzystania z  przewodnika, który pomoże Państwu w szybkim odnalezieniu zakresu zmian obowiązujących od 5 października 2014 r. w ramach poszczególnych produktów.

 

Szanowni Państwo,

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że z dniem 5 października 2014 r. wprowadzone zostają zmiany we wzorcach umownych, obowiązujących w relacjach z klientami instytucjonalnymi, w tym rolnikami indywidualnymi. Poniżej przedstawiamy wykaz produktów oferowanych przez Bank, których zmiany dotyczą, listę zmienionych wzorców umownych w podziale na poszczególne produkty, a także informację o trybie wyrażenia braku akceptacji dla proponowanych zmian. Akceptacja zmian nie wymaga z Państwa strony podpisywania i/lub odsyłania do Banku jakichkolwiek dokumentów.

 

 

KONTO I PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, W TYM ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Umowa Konta Biznes.
 2. Regulamin konta dla klientów instytucjonalnych „Konto Biznes”.
 3. Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych oraz Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych – Rolnicy indywidualni.
 4. Tabela oprocentowania konta dla klientów instytucjonalnych oraz Tabela oprocentowania konta dla klientów instytucjonalnych – Rolnicy indywidualni.
 5. Regulamin oferty specjalnej Rachunku Oszczędzam „Zyski dobrze skalkulowane”.

 

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem konta dla klientów instytucjonalnych „Konto Biznes”, jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania niniejszej informacji o proponowanych zmianach, nie złożycie Państwo pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, począwszy od dnia wejścia w życie zmian stosowane będą nowe warunki. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy konta.

 

 

PRODUKTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW AGROBIZNESOWYCH

 1. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Tabela opłat i prowizji kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.
 3. Tabela opłat i prowizji Kredytu Pomostowego.
 4. Tabela opłat i prowizji kredytu – „Pożyczka Agro”.
 5. Tabela opłat i prowizji kredytu obrotowego Agro w rachunku bieżącym Konta Biznes.

 

 

PRODUKTY KREDYTOWE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 1. Regulamin udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. Tabela opłat i prowizji dla kredytu „Pożyczka Biznes”.
 3. Tabela opłat i prowizji dla kont prowadzonych dla klientów instytucjonalnych.
 4. Tabela opłat i prowizji kredytu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.

 

 

Ponadto, informujemy, że Tabela opłat i prowizji konta została połączona z Tabelami opłat i prowizji dotyczącymi produktów kredytowych dla Klientów Agrobiznesowych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a tym samym zostanie wprowadzona jedna „Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych”.

 

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmian proponowanych we wzorcach umownych dotyczących produktów kredytowych dla Klientów Agrobiznesowych oraz dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przysługuje Państwu prawo pisemnego wypowiedzenia umowy, z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego odpowiednio w umowach kredytu.

 

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Credit Agricole Bank Polska S.A., jeżeli w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania niniejszej informacji o proponowanych zmianach, nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o odmowie ich przyjęcia, począwszy od dnia wejścia w życie zmian stosowane będą nowe warunki. Odmowa przyjęcia zmian oznacza wypowiedzenie Umowy kredytowej.

 

 

Kompletny zestaw zmienionych wzorców umownych, z podziałem na poszczególne produkty, znajdą Państwo na dołączonej do listu płycie CD. Wersje papierowe dokumentów mogą Państwo otrzymać w placówkach Banku.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku lub z naszym serwisem telefonicznym, pod numerem telefonu:

 1. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – 801 33 36 66 (koszt wg stawki operatora) lub +48/71 35 49 035.
 2. Klienci Agrobiznesowi – 801 70 00 00 (koszt wg stawki operatora) lub +48/71 79 97 159.

 

 

Z poważaniem,

Joanna Tomicka-Zawora

Wiceprezes Zarządu

Credit Agricole Bank Polska S.A.

 

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z  siedzibą we Wrocławiu, 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 649.000.000,00 zł w całości wpłacony, NIP 657-008-22-74, Regon: 290513140.

Kolejny krok: Wybór produktu Dalej