Przewodnik po zmianach w ofercie obowiązującej
od 5 października 2014r.

Od 5 października 2014 r. wejdą w życie zmiany w naszej ofercie produktowej. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy krótki przewodnik, który w szybki i przystępny sposób pozwoli się z nimi zapoznać w zakresie, w jakim dotyczą one Klientów.

 

Szanowni Państwo,

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu uprzejmie informuje, że z dniem 5 października 2014 r. wprowadzone zostają zmiany we wzorcach umownych obowiązujących w relacjach z konsumentami. Poniżej przedstawiamy wykaz produktów, oferowanych przez Bank, których zmiany dotyczą, listę zmienionych wzorców umownych w podziale na poszczególne produkty a także informację o trybie wyrażenia braku akceptacji dla proponowanych zmian. Akceptacja zmian nie wymaga z Państwa strony podpisywania i/lub odsyłania do Banku jakichkolwiek dokumentów.

 

 

KONTO DLA OSÓB FIZYCZNYCH i PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE

 1. Umowa konta.
 2. Regulamin kont dla osób fizycznych.
 3. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych.
 4. Tabela oprocentowania kont dla osób fizycznych.
 5. Regulamin oferty specjalnej Rachunku Oszczędzam „Zyski dobrze skalkulowane”.

 

 

KARTY KREDYTOWE

 1. Umowa o kartę kredytową – obowiązująca dla kart Visa Standard, Visa i Mastercard Silver, Visa i Mastercard Gold.
 2. Regulamin kart kredytowych Standard, Silver i Gold - obowiązujący dla kart Visa Standard, Visa i Mastercard Silver, Visa i Mastercard Gold.
 3. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. - obowiązująca dla kart Visa Standard, Visa i Mastercard Silver, Visa i Mastercard Gold.
 4. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. - obowiązująca dla kart Visa Standard, Visa i Mastercard Silver, Visa i Mastercard Gold.
 5. Umowa o kartę kredytową – obowiązująca dla karty Mastercard Standard.
 6. Regulamin kart kredytowych Mastercard Standard.
 7. Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Mastercard Standard.
 8. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych Mastercard Standard.
 9. Umowa o kartę kredytową – obowiązująca dla karty Maxima.
 10. Regulamin kart kredytowych Maxima.
 11. Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej Maxima.
 12. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych Maxima.
 13. Umowa o kartę kredytową - obowiązująca dla kart Visa Castorama oraz Visa E.Leclerc.
 14. Regulamin kart kredytowych „Partnerskich” - obowiązujący dla kart Visa Castorama oraz Visa E.Leclerc.
 15. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych „Partnerskich” - obowiązująca dla kart Visa Castorama oraz Visa E.Leclerc.
 16. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych „Partnerskich” - obowiązująca dla kart Visa Castorama oraz Visa E.Leclerc.
 17. Umowa o kartę kredytową RTVEuroAGD Mastercard.
 18. Regulamin karty kredytowej RTVEuroAGD Mastercard.
 19. Tabela opłat i prowizji dla karty kredytowej RTVEuroAGD Mastercard.
 20. Tabela oprocentowania dla karty kredytowej RTVEuroAGD Mastercard.
 21. Umowa o kartę kredytową Alsolia Mastercard.
 22. Regulamin karty kredytowej Alsolia Mastercard.
 23. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych „Partnerskich” obowiązująca dla karty Alsolia Mastercard.
 24. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych „Partnerskich” obowiązująca dla karty Alsolia Mastercard.
 25. Umowa o kartę kredytową Media Markt Mastercard.
 26. Regulamin karty kredytowej Media Markt Mastercard.
 27. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych „Partnerskich” - obowiązująca dla karty Media Markt Mastercard.
 28. Tabela oprocentowania dla kart kredytowych „Partnerskich” - obowiązująca dla karty Media Markt Mastercard.

 

Jeśli nie akceptują Państwo proponowanych zmian we wzorcach umownych konta dla osób fizycznych lub kart kredytowych, do dnia 4 października 2014 r. włącznie, przysługuje Państwu prawo pisemnego wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy z dniem 4 października 2014 r. bez ponoszenia opłat. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych zmian, proponowane zmiany uważa się za przyjęte i obowiązujące strony począwszy od dnia 5 października 2014 r.

 

 

INDYWIDUALNA LINIA KREDYTOWA lub POŻYCZKA W RACHUNKU

 1. Umowa o udostępnienie Indywidualnej Linii Kredytowej.
 2. Umowa pożyczki rachunku.

 

Jeśli nie akceptują Państwo zmian proponowanych we wzorcach umownych indywidualnej linii kredytowej/pożyczki w rachunku, przysługuje Państwu prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w umowie.

 

 

UBEZPIECZENIA

 1. Warunki grupowego ubezpieczenia assistance „COMFORT HELP” dla użytkowników Kart Kredytowych Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A., wydawane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 2. Warunki grupowego ubezpieczenia użytkowników Kart Kredytowych Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A., którego przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdolność do pracy Ubezpieczonego, wydawane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
 3. Warunki grupowego ubezpieczenia dla użytkowników Kart Kredytowych Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. „COMFORT SHOPPING AND TRAVEL”, wydawane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
 4. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Klientów Credit Agricole Bank Polska S.A., obejmujące zakres zgonu Ubezpieczonego oraz zgonu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, wydawane przez CALI EUROPE S.A. Oddział w Polsce.
 5. Ogólne warunki ubezpieczenia osób, które zawarły z Credit Agricole Bank Polska S.A. Umowę Pożyczki w Rachunku, wydawane przez CACI Life Limited oraz CACI Non-Life Limited.

 

Jeśli nie akceptują Państwo wprowadzonych zmian w dokumentach ubezpieczeniowych, do dnia 4 października 2014 r. włącznie przysługuje Państwu prawo rezygnacji z ubezpieczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, na zasadach określonych w poszczególnych warunkach ubezpieczenia. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, stosowane będą nowe zasady.

 

 

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

 1. Regulamin świadczenia usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych.
 2. Regulamin świadczenia usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego za pośrednictwem serwisu internetowego.

 

Jeśli nie akceptują Państwo proponowanych zmian do powyższych Regulaminów, do dnia 4 października 2014 r. włącznie przysługuje Państwu prawo pisemnego rozwiązania Umowy o świadczenie usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A. oraz Umowy o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego w trybie natychmiastowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów albo prawo złożenia pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia proponowanych zmian. Odmowa przyjęcia proponowanych zmian oznacza wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli w terminie do dnia 4 października 2014 r. nie złożycie Państwo któregokolwiek z powyższych oświadczeń, uważa się, że zmiany zostały zaakceptowane i obowiązują od dnia 5 października 2014 r. Proszę jednak pamiętać, że rozwiązanie Umowy o świadczenie usług obsługi Funduszu Inwestycyjnego w Placówkach Bankowych Credit Agricole Bank Polska S.A spowoduje niemożność dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z jednostkami uczestnictwa w placówkach bankowych – w tym również ewentualnego odkupienia jednostek i zamknięcia rejestru; dyspozycje będą musiały być składane bezpośrednio u Agenta Transferowego.

 

Komplet wyżej wymienionych wzorców umownych, z podziałem na poszczególne produkty, znajdą Państwo na stronie www.credit-agricole.pl/dokumenty2014. W zakładce dedykowanej każdemu z produktów, zostały zamieszczone informacje o zmianach wprowadzanych w danym produkcie oraz dodatkowo powtórzony opis trybu wyrażenia braku akceptacji dla proponowanych zmian

 

Wersje papierowe dokumentów mogą Państwo otrzymać w placówkach Banku.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku lub z naszym serwisem telefonicznym pod numerem telefonu 801 33 00 00 (koszt wg stawki operatora) lub +48/71 35 49 009.

 

Z poważaniem,

 

Joanna Tomicka-Zawora

Wiceprezes Zarządu

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Kolejny krok: Wybór produktu Dalej