Regulamin serwisu internetowego API Portal

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia pisane wielką literą, przyjmują one znaczenie nadane im poniżej:

PojęcieWyjaśnienie
API (ang. Application Programming Interface) interfejs programistyczny udostępniony przez Bank, który umożliwia upoważnionym podmiotom prowadzenie zautomatyzowanej komunikacji z Bankiem.
BankBank - Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000039887, NIP: 6570082274, REGON: 290513140, o kapitale zakładowym 1 023 607 600 zł opłaconym w całości
HasłoUnikatowy zestaw znaków ustalony przez Użytkownika, który umożliwia uwierzytelnienie w Serwisie.
Konto użytkownikaIndywidualny profil Użytkownika zarejestrowanego, zawierający i przechowujący m.in. jego dane do autoryzacji, umożliwiające mu dostęp do udostępnionych mu zasobów w Serwisie.
LoginAdres e-mail Użytkownika służący do identyfikacji Użytkownika w Serwisie.
PiaskownicaWydzielone środowisko informatyczne w systemie IT Banku, w ramach którego Użytkownik zarejestrowany, któremu Bank udzielił dostępu, ma możliwość samodzielnego testowania udostępnionych przez Bank API. Piaskownica zawiera dane przygotowane na potrzeby testów.
RegulaminNiniejszy regulamin.
SerwisStrona internetowa Banku dostępna pod adresem apiportal.credit-agricole.pl wraz z podstronami w domenie *apiportal.credit-agricole.pl. Strona ta stanowi serwis internetowy API Portal.
TreściWszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie. W szczególności instrukcje techniczne i biznesowe, opisy i wyjaśnienia związane z API opublikowane w Serwisie.
UżytkownikOsoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i usług Serwisu., w tym Użytkownik zarejestrowany.
Użytkownik zarejestrowanyUżytkownik, który zarejestrował się do Serwisu i aktywował Konto użytkownika

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki, na jakich Bank nieodpłatnie umożliwia korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez Bank z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Regulamin nie ma zastosowania do stron internetowych Banku oraz usług świadczonych przez Bank, z których korzystanie uregulowane jest odrębnymi umowami, regulaminami lub innymi uregulowaniami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Bankiem a Użytkownikiem. W szczególności Regulamin nie ma zastosowania do świadczenia przez Bank usług bankowości elektronicznej.

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Bank na warunkach określonych w Regulaminie świadczy na rzecz Użytkowników usługi określone w § 5 ust. 1 Regulaminu.
 2. Z Serwisu mogą korzystać osoby, które zaakceptują Regulamin. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, powinien niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.
 3. Każdy użytkownik Internetu otrzymuje podstawowy dostęp do zawartości Serwisu.
 4. Dostęp do instrukcji technicznych oraz możliwość uzyskania dostępu do Piaskownicy wymaga rejestracji Użytkownika i utworzenia dla niego indywidualnego Konta użytkownika.
 5. Nadanie dostępu do niektórych Treści Serwisu, w tym do Piaskownicy, możliwe jest tylko dla Użytkowników, którzy reprezentują podmioty uprawnione do korzystania z Serwisu z mocy prawa (na przykład dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku) lub zawarły z Bankiem umowę regulującą szczegółowe zasady współpracy oraz wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronach Serwisu. Na podstawie takiego wniosku Bank decyduje o nadaniu dodatkowych uprawnień wnioskującemu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Minimalnym warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Microsoft Internet Explorer w wersji 10/11+ oraz Edge; Mozilla Firefox w wersji 50+; Google Chrome w wersji 60+; Opera w wersji 50+; lub ich nowszych wersji.
 9. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do niezamieszczania w Serwisie treści:
  1. wulgarnych, obraźliwych, agresywnych, dyskryminujących, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub nawołujących do nienawiści;
  2. naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich;
  3. naruszających dobre imię lub cześć Banku, innych Użytkowników lub osób trzecich

§ 4. REJESTRACJA I IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Rejestracja Użytkownika wymaga:
 2. wypełnienia formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu w szczególności podania adresu email (stanowiącego Login użytkownika), danych osobowych oraz innych informacji oznaczonych w formularzu jako wymagane:
  1. ustalenia Hasła do Konta;
  2. zaakceptowania Regulaminu Serwisu;
  3. wyrażenia zgody na treść innych oświadczeń publikowanych przez Bank na stronach Serwisu;
  4. potwierdzenia rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 3. Zakończeniem procesu rejestracji jest utworzenie i aktywowanie w Serwisie Konta użytkownika.
 4. Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu identyfikacji, która polega na podaniu przez niego Loginu i Hasła. Login i Hasło definiowane są przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie.
 5. Użytkownik zarejestrowany może w każdej chwili zmienić Hasło dostępu do Konta po uprzednim zalogowaniu.
 6. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas procesu rejestracji w Serwisie są prawdziwe i aktualne.
 7. Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się poinformować Bank o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 6. Poinformowanie Banku wymaga wypełnienia formularza dostępnego po zalogowaniu do Konta w Serwisie. Na podstawie takiego wniosku Bank dokona zmiany danych Konta użytkownika. O rozpatrzeniu wniosku Bank poinformuje Użytkownika pocztą elektroniczną.

§ 5. TREŚCI

 1. Bank w ramach świadczenia usług na podstawie Regulaminu zamieszcza w Serwisie następujące Treści:
  1. dokumentację techniczną i biznesową dla udostępnionych przez Bank API, która określa zestaw procedur, protokołów i narzędzi niezbędnych do przetestowania i uruchomienia zautomatyzowanej komunikacji z systemem Banku;
  2. komunikaty dotyczące udostępnionych przez Bank API;
  3. kluczowe wskaźniki efektywności oraz raporty i statystyki dotyczące wykorzystania API;
  4. dane umożliwiające kontakt z Bankiem, w tym numer telefonu i adres email;
 2. Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Bank (w tym prawa autorskie majątkowe oraz prawa z rejestracji znaków towarowych) przysługują Bankowi lub podmiotom współpracującym z Bankiem. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa lub określonym w umowie regulującej szczegółowe zasady współpracy z Bankiem.
 3. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 4. Bank jest uprawniony do wprowadzania zmian w Serwisie, w tym do modyfikacji Treści tam umieszczonych bez konieczności uprzedniego informowania o tym Użytkowników Serwisu, chyba, że przepisy prawa wskazują inaczej.

§ 6. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik może wyrejestrować się z Serwisu w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik może się wyrejestrować:
  1. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po zalogowaniu do Konta w Serwisie,
  2. pocztą, wysyłając oświadczenie na adres Banku.
 3. Wyrejestrowanie powoduje:
  1. zablokowanie Konta Użytkownika w Serwisie,
  2. uniemożliwienie Użytkownikowi korzystanie z dostępnej dla Użytkownika zarejestrowanego funkcjonalności.
 4. Bank jest uprawniony do zablokowania Konta użytkownika w przypadku:
  1. naruszenia przez niego postanowień Regulaminu,
  2. utraty statusu podmiotu uprawniającego do korzystania z Serwisu , wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
  3. z ważnych przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 3,
 5. Bank poinformuje Użytkownika o zablokowaniu Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła dostępu do Konta.
 3. Bank zaleca okresową zmianę Hasła. W przypadku braku zmiany przez okres trzech miesięcy mechanizm Serwisu wymusi zmianę Hasła do Konta.
 4. Hasło do Konta musi zawierać co najmniej 8 znaków w tym wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne.
 5. Trzykrotne błędne uwierzytelnienie spowoduje zablokowanie Konta użytkownika. Użytkownik może ponownie uzyskać dostęp do zablokowanego Konta poprzez wykorzystanie funkcjonalności odzyskiwania Hasła dostępnej w Serwisie.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność wszelkich danych podanych podczas rejestracji i późniejszego korzystania z Serwisu.
 7. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób inny, niż opisany w dokumentacji. W szczególności zabronione jest testowanie mechanizmów bezpieczeństwa zaimplementowanych przez Bank i próby ich przełamywania.
 8. Bank oświadcza, że Serwis ma charakter wyłącznie testowy i w tym celu powinien być wykorzystywany.
 9. Bank może zablokować Konto użytkownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie danych uwierzytelniających do Konta, a także w przypadku podejrzenia wystąpienia oszustwa lub wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa Serwisu, związanych z korzystaniem z Konta użytkownika.
 10. Bank dołoży wszelkich starań, aby funkcjonalności oraz dokumentacja udostępnione w ramach Serwisu były wolne od błędów, jednak korzystanie z Serwisu odbywa się na własne ryzyko Użytkownika, na podstawie dokumentacji oraz informacji udostępnionych przez Bank.
 11. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłe z korzystania z Serwisu spoczywa na korzystającym z Serwisu Użytkowniku.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z korzystaniem z Serwisu Bank może przetwarzać dane eksploatacyjne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane te będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, jak również w celu realizacji obowiązków Banku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane eksploatacyjne są zbierane automatycznie. Podanie danych eksploatacyjnych jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Osoba, która nie chce, aby dane eksploatacyjne jej dotyczące były przetwarzane przez Bank, nie powinna korzystać z Serwisu.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane przez te osoby w momencie dokonywania rejestracji w Serwisie lub podczas korzystania z funkcjonalności Serwisu, są umieszczane i przetwarzane w bazie danych Banku.
 4. Administratorem danych, o których mowa powyżej, jest Bank, tj. Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z adresem siedziby: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław.
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera „Polityka ochrony prywatności serwisu internetowego API Portal”.

§ 9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczących działania Serwisu.
 2. Reklamacja może zostać złożona w jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą elektroniczną na adres [email protected];
  2. pisemnie - listem wysłanym na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika Serwisu (adres email stanowiący login Użytkownika Serwisu, firmę Użytkownika), jak również precyzyjnie opisane, stwierdzone przez Użytkownika nieprawidłowości.
 4. Bank rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Jeśli Bank – w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, poinformuje Użytkownika o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji.
 6. Do terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nie wlicza się okresu dostarczenia przez Użytkownika informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, liczonego od momentu wystąpienia przez Bank do Użytkownika o dostarczenie informacji, do chwili dostarczenia tych informacji przez Użytkownika.
 7. O rozpatrzeniu reklamacji Bank poinformuje Użytkownika listownie lub wiadomością poczty elektronicznej.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 14.03.2019 r.
 3. Bank może zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
  1. poprawę poziomu bezpieczeństwa Serwisu,
  2. zmianę funkcjonalności Serwisu,
  3. zmianę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
  4. zmianę przepisów prawa lub wydanie decyzji administracyjnych mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu.
 4. O zmianach Regulaminu z wyłączeniem zmian w specyfikacji technicznej API, Bank informuje na stronach Serwisu lub za pomocą wiadomości na adres e-mail Użytkownika. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.
 5. O zmianach w specyfikacji technicznej API Bank poinformuje Użytkownika na stronach Serwisu lub za pomocą wiadomości na adres e-mail Użytkownika, nie później niż 3 miesiące przed wdrożeniem tych zmian.
 6. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika od dnia ich wejścia w życie. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, postanowienia § 3. ust. 2. stosuje się odpowiednio. W przypadku Użytkownika zarejestrowanego, jeżeli nie wyraża on zgody na zmiany Regulaminu, ma prawo do wyrejestrowania się z Serwisu w trybie określonym w § 6.
 7. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 8. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest prawo polskie.
Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia