Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Pogłowie świń w Polsce najwyższe od 6 lat

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie świń w grudniu 2017 r. wyniosło 11,9 mln sztuk wobec 11,1 mln sztuk w grudniu 2016 r. (+7,1% r/r). Tym samym ukształtowało się ono na najwyższym poziomie od 2011 r. Wzrost pogłowia odnotowano w większości grup struktury stada. Jest to konsekwencją utrzymującej się w ostatnich kwartałach relatywnie wysokiej opłacalności produkcji trzody chlewnej.

Silny wzrost pogłowia trzody chlewnej ma szeroki zakres geograficzny i obserwowany jest również wśród pozostałych największych producentów wieprzowiny. Wstępne dane Eurostatu wskazują, że w grudniu ub. r. wzrost pogłowia świń odnotowano m.in. w Danii (+4,5% r/r), Hiszpanii (+3,1% r/r), Francji (+2,4% r/r) oraz Niemczech (+0,6% r/r). Rosnące pogłowie trzody chlewnej wśród jej największych unijnych producentów przy jednoczesnym osłabieniu światowego popytu na wieprzowinę, w szczególności w Chinach stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym unijny rynek wieprzowiny w III kw. 2017 r. wszedł w spadkową fazę cyklu. Choć w kolejnych miesiącach można oczekiwać wzrostu cen skupu trzody chlewnej, co widoczne jest już na rynku niemieckim (giełda VEZG), będzie miał on charakter sezonowy, a sama cena kształtować się będzie w naszej ocenie poniżej poziomów z analogicznego okresu 2017 r.

GUS opublikował dzisiaj również dane nt. pogłowia bydła, które w grudniu 2017 r. wyniosło 6,0 mln sztuk (+1,1% r/r). Wzrostowi pogłowia bydła sprzyjają wysokie ceny wołowiny poprawiające opłacalność jej produkcji. W kolejnych kwartałach w kierunku spadku pogłowia bydła, w szczególności krów mlecznych, oddziaływać będzie prognozowane przez nas obniżenie cen skupu mleka. Jednocześnie wyższa podaż mięsa ze strony sektora mleczarskiego będzie czynnikiem negatywnym dla cen wołowiny (por. AGROmapa z 14.12.2017).