Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Ścinamy opłaty II

Masz doświadczenie w inwestowaniu? A może dopiero zacząłeś interesować się funduszami inwestycyjnymi? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość, do 31 stycznia 2020 r., w ramach promocji „Ścinamy opłaty II” obniżamy opłatę za nabycie lub zamianę jednostek subfunduszy CA FIO i Amundi FIO do 0,5%.

Pamiętaj, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem i należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Kiedy

Promocja trwa do 31 stycznia 2020 r. i jest dostępna w naszych placówkach i serwisie CA24 eBank.

Jak skorzystać z promocji

Wystarczy nabyć jednostki uczestnictwa w programach:

od 4 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Promocją objęte zostaną wyłącznie wpłaty na nabycie i zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa w danym funduszu, zaksięgowane na rachunkach danego subfunduszu od 4 listopada 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. Aby skorzystać z promocji należy wpłacić określoną kwotę za nabycie lub złożyć zlecenie zamiany najpóźniej w dniu 28 stycznia 2020 r.

Poznaj szczegóły promocji

Promocja polega na obniżeniu opłaty do 0,5% za nabycie lub zamianę jednostek uczestnictwa należnej bankowi na warunkach określonych w Regulaminie promocji.

Ryzyka

Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym, z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków, czy z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Amundi Polska TFI S.A., Santander TFI S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit-agricole.pl oraz www.amundi.pl, oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.