Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Ruszaj bez opłat

Jesteś aktywnym inwestorem? A może dopiero zacząłeś interesować się funduszami inwestycyjnymi? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość od 8 lutego 2019 r. w ramach promocji "Ruszaj bez opłat" możesz skorzystać z 0 zł opłaty za pierwszy zakup jednostek uczestnictwa w wybranych funduszach inwestycyjnych. Z promocji możesz skorzystać tylko w placówkach banku Credit Agricole.

Pamiętaj, że inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem i należy liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Kiedy?

Jak skorzystać z promocji?

Wystarczy spełnić następujące warunki:

  1. Otworzyć rejestr indywidualny lub wspólny w:
  2. Kupić jednostki uczestnictwa jednego z poniższych subfunduszy:
    • Amundi Ostrożny Inwestor
    • Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy.

Poznaj szczegóły promocji

Promocja polega na obniżeniu o 100% opłaty dystrybucyjnej z tytułu zakupu jednostek uczestnictwa wybranego subfunduszu na warunkach określonych w Regulaminie promocji "Ruszaj bez opłat".

Promocją objęte są wyłącznie pierwsze wpłaty na kupno jednostek uczestnictwa zaksięgowane na rachunku nabyć subfunduszy w okresie od 8 lutego do 31 maja 2019 r. (aby skorzystać z promocji należy wykonać w placówce Credit Agricole przelew - najpóźniej w dniu 28 maja 2019 r.

Promocja nie obejmuje późniejszych zleceń odkupienia oraz zamiany jednostek nabytych, za które mogą zostać pobrane opłaty manipulacyjne zgodnie z odpowiednio Tabelą Opłat dla Amundi Parasolowy FIO lub Tabelą Opłat dla Credit Agricole FIO, obowiązującymi dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ryzyka

Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Amundi Polska TFI S.A. ,Santander TFI S.A. oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit-agricole.pl oraz www.amundi.pl, oraz w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.

Nota prawna: