Kredyt gotówkowy

Nawet do 120 000 zł na Twoje wydatki

Weź
kredyt
kredyt gotówkowy 1

Wyższa kwota to niższe oprocentowanie

Aby ułatwić Ci spłatę kredytu, większą sumę premiujemy niższym oprocentowaniem.

kredyt gotówkowy 2

3% zwrotu raty dla posiadaczy konta osobistego

Chcesz obniżyć koszty kredytu? Do 30 września 2014 roku skorzystaj z promocji i otrzymuj zwrot 3% spłaty raty każdego miesiąca przez cały okres trwania kredytu! Wystarczy, że posiadasz (lub otworzysz) w naszym Banku konto osobiste, zasilane regularnymi wpływami.

kredyt gotówkowy 3

Aż do 120 000 zł na dowolny cel

Weź kredyt gotówkowy i nie zwlekaj z realizacją swoich planów. Tylko od Ciebie zależy, na jaki cel przeznaczysz uzyskany kredyt.

kredyt gotówkowy 4

Kredyt bez zaświadczenia o zarobkach

Masz konto w Credit Agricole Bank Polska S.A.? Nie wymagamy zaświadczenia o zarobkach, jeżeli od min. 6 miesięcy na Twoje konto systematycznie wpływają środki.
Nie masz jeszcze konta w Credit Agricole Bank Polska S.A.? Otwórz i korzystaj z udogodnień dla naszych Klientów.

Szansa na podwyższenie kwoty kredytu

Przyjdź do nas ze współmałżonkiem, innym członkiem rodziny lub dowolną, niespokrewnioną osobą, aby uzyskać wyższą kwotę. Biorąc kredyt wspólnie macie szansę na podwyższenie zdolności kredytowej.

Przyjazne zasady spłaty

Dopasuj kredyt do swoich potrzeb i możliwości. Możesz rozłożyć spłatę nawet na 72 raty, a także określić comiesięczną datę spłaty, odpowiednią dla terminu, w jakim otrzymujesz np. wynagrodzenie. Dzięki temu, rata kredytu nie obciąża Twojego budżetu.

Pakiety ubezpieczeń dla Ciebie i Twojej rodziny

Biorąc kredyt gotówkowy, możesz ubezpieczyć się w ramach jednego z 3 pakietów ubezpieczeń: Pakietu Podstawowego Życie - na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy, Pakietu Rozszerzonego - czyli Pakietu Podstawowego Życie rozszerzonego o ochronę na wypadek choroby lub utraty pracy oraz Pakietu Assistance na problemy zdrowotne i awarie domowe. Dzięki temu masz pewność, że Ty i Twoja rodzina jesteście zabezpieczeni finansowo w razie trudnych sytuacji życiowych.

Szczegóły

Oprocentowanie i opłaty

Tabela opłat i prowizji dla czynności związanych z obsługą pożyczek gotówkowych udzielanych przez Credit Agricole Bank Polska SA obowiązująca dla umów zawartych od 30.04.2013 roku (za wyjątkiem umów zawieranych w sieci EURO-Net, dla których obowiązuje od 09.06.2013)

Czynności Opłaty
Prowizja za udzielenie pożyczki do 8% kwoty udzielonej pożyczki
Opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek Kredytobiorcy 1% kapitału pozostałego do spłaty, min. 20 PLN
Wydanie zaświadczenia o pożyczce 1 50 PLN
Czynności monitujące 2
1) Wysłanie upomnienia związanego z nieterminową spłatą kredytu w formie wiadomości SMS 0 PLN
2) Telefoniczne upomnienie Kredytobiorcy związane z nieterminową spłatą kredytu 15 PLN
3) Korespondencja kierowana do Kredytobiorcy związana z nieterminową spłatą kredytu
(np. monit, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę) 3 :
- wysyłka listem zwykłym
- wysyłka listem poleconym
15 PLN

20 PLN
4) Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu 100 PLN
Urzędowe potwierdzenie danych osobowych i adresowych 45 PLN
Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego 35 PLN
Opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Kredytobiorca w przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy. Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.).

Aktualizacja podstaw prawnych: luty 2011 r.

1) opłata pobierana z góry
2) Bank stosuje czynności monitujące w stosunku do wszystkich Pożyczkobiorców w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli zastosowanie upomnienia telefonicznego nie jest możliwe, stosuje korespondencję listowną. W wyniku tych czynności zostają ustalone z Pożyczkobiorcą termin i zakres spełnienia wymagalnego zobowiązania; przy czym jeśli zostaną one ustalone wyłącznie z jednym z Pożyczkobiorców Bank nie ma obowiązku informowania o tym fakcie pozostałych; niedochowanie przez Pożyczkobiorcę terminu bądź zakresu ustaleń skutkuje zastosowaniem kolejnych czynności; spełnienie całości wymagalnego zobowiązania w ustalonym terminie powoduje zaprzestanie działań monitujących. Korespondencja listowna kierowana jest do wszystkich Współpożyczkobiorców.
3) opłatą za korespondencję kierowaną do Poręczycieli Bank obciąża Pożyczkobiorcę dodatkowo według tych samych stawek.

Szanowni Państwo, niniejsza Tabela dostępna jest w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany stawek opłat i prowizji, jak również do wprowadzania do Tabeli nowych opłat i prowizji, w zależności od poziomu ponoszonych przez Bank kosztów poszczególnych czynności. Informacje o zmianach w Tabeli będą udostępniane Państwu za pomocą komunikatów ogłaszanych w placówkach Banku.

Tabela oprocentowania

Stawki oprocentowania podawane są w skali rocznej. Obowiązują od dnia 04.07.2013 r.

Kwota pożyczki do wypłaty Oprocentowanie
od 500 zł do 120 000 zł 0 - 16%

Ostateczna kwota kredytu, okres spłat i wysokość raty uzależnione są od zdolności kredytowej Kredytobiorcy/Kredytobiorców.

Potrzebne dokumenty

Aby otrzymać kredyt wystarczy, że przedstawisz dowód osobisty oraz dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów. W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu są to:

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie (w oryginale) o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące

emeryci: ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

renciści:
 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. kserokopia* ostatniego odcinka wypłaty świadczenia) lub kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia
  oraz
 • kserokopia* ostatniej waloryzacji lub kserokopia* decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty
prowadzący gospodarstwo rolne:
 • zaświadczenie (w oryginale) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub kserokopia* nakazu płatniczego
  oraz
 • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie (w oryginale) z KRUS o niezaleganiu ze składkami
  oraz
 • kserokopia* ostatniego dowodu opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie (w oryginale) o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego
prowadzący działalność gospodarczą:
 • kserokopia* wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub kserokopia* wyciąg/odpis z KRS-u
  oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody (w oryginale) wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
  oraz
 • zaświadczenie (w oryginale) z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody (w oryginale) wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat)
  oraz
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
  • w przypadku karty podatkowej - decyzja (kserokopia*) Naczelnika US
  • w przypadku ryczałtu - ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28)
  • w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów - zestawienie (kserokopia*) przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L)

Jeżeli rozliczasz się w inny sposób albo posiadasz inne dokumenty niż w.w. - skontaktuj się z doradcą.

inne źródła dochodu: według indywidualnych ustaleń z Credit Agricole Bank Polska S.A.

*) oryginał do wglądu

Jak wziąć kredyt?

© 2013 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Oferta Banku Menu